1. Sissejuhatus 4. Tulemus
2. Eesmärk 5. Abimaterjalid, -vahendid ja ettevalmistus
3. Lähteandmed 6. Harjutuse juhised


Sissejuhatus

Et saaksite kasutada ära kliimamuutusest tulenevaid võimalusi, lahendada tõhusalt kliimamuutusega seotud probleeme ja rakendada oma plaane, tuleb haavatavuse hindamisse kaasata peamised huvirühmad. Mõelge, keda, kuidas, miks ja millal te tahate kaasata. Huvirühmad võivad pakkuda teile uusi vaatenurki, teadmisi ja kogemusi ning nende toetus on vajalik otsuste tegemisel ja elluviimisel. Valitsustevahelise kliimamuutuste eksperdirühma (2007c) aruande kohaselt on huvirühmade vaheline suhtlus vajalik, et süvendada kliimamuutusega seotud teadlikkust ja teha paremaid otsuseid.

Erinevaid huvirühmi saab kaasata ja nendega suhelda erineval moel. Mõned huvirühmad tuleks kaasata tuumikrühma, et nad pakuksid välja ideid ja osaleksid juhtimises, teiste huvirühmade osalemine võib olla vajalik vaid teatud etappides. Mõne huvirühmaga tuleb suhelda, et süvendada nende teadlikkust probleemist ning suurendada nende toetust. Teised on kasulikud oma mõjuvõimu tõttu ja seepärast, et neil on sidemed teiste huvirühmadega. Huvirühmade kaasamist tuleb aktiivselt korraldada. Planeerida tuleb ka seda, kuidas kaasamisel huvirühmadelt saadud arvamused ja ettepanekud arvesse võtta.

Eesmärk

Harjutuse eesmärk on selgitada välja teie piirkonna või sektori peamised huvirühmad, keda tahaksite haavatavuse hindamisse kaasata.

Lähteandmed

Huvirühmad

Tulemus

Peamiste huvirühmade loetelu koos nende vastutusalade ja kaasamisplaaniga.

Abimaterjalid, -vahendid ja ettevalmistus

 • Kandke tahvlipaberile või slaidile tabel 1 (allalaadimiseks vt "Seotud failid" paremal).
 •  

Tabel 1. Huvirühmade kindlaksmääramine

Nimi

Organisatsioon

Vastutusala/mõju

Kaasamisplaan

       
       
       


Harjutuse juhised

 1. Kõigepealt mõelge, millised huvirühmad on juba haavatavuse hindamisse kaasatud, milline on iga huvirühma olulisus ja vastutusala. Lisage see teave huvirühmade loetelusse. Kui teid huvitab rohkem kui üks sektor, koostage eraldi loetelu iga sektori kohta.

 2. Et kindlaks teha, keda igast sektorist veel kaasata, lugege läbi alltoodud küsimused. Kindlasti tuleks kaasata huvirühmad, kes avaldavad suurt mõju hindamise tulemusena loodavate plaanide elluviimisele. Lisage nende andmed loetellu. Huvirühmade andmeid võite koguda ka hiljem, kui võtate ühendust asjatundjatega ja juba välja selgitatud huvirühmadega ning jälgite oma organisatsioonide erinevate asjassepuutuvate osakondade ja huvirühmade vahelisi suhteid.

 3. Pärast peamiste huvirühmade väljaselgitamist kavandage tegevust/meetmeid, mille abil võtta ühendust veel kaasamata isikutega, et suurendada tulemuslikult nende toetust ja osalust. Ilmselt ei ole vajalik kõiki huvirühmi tuumikrühma kutsuda, kuid näiteks võib neile saata haavatavuse hindamise andmeid ja tulemusi. Otsustage, kes võtab peamiste huvirühmadega ühendust ja millal ta seda teeb. Hea mõte võib olla nende kutsumine oma koosolekutele, et neid projektiga kurssi viia, külastada erinevaid huvirühmade organisatsioone või korraldada omavaheline kohtumine.

Mõned küsimused, mis võivad aidata välja selgitada, keda ja miks te peaksite kaasama (Aaltonen ja Kreutz, 2009): 

 • Milline on erinevate huvirühmade tähtsus protsessis (mõjuvõim, ülesanded)?
 • Kes osalevad protsessis?
 • Kes on võimalikud kasusaajad?
 • Kellele mõjub see kahjulikult? Kas nad on organiseerunud?
 • Kellele kuuluvad praegused õigused? Kes kontrollib vahendeid?
 • Keda ei võetaks arvatavasti kuulda?
 • Kes arvatavasti võiks korraldada vastuseisu?
 • Kes kellest sõltub?
 • Kes vastutab kavandatud plaanide eest?
 • Kellel on raha, oskused või põhiteave?
 • Kelle käitumist tuleb edu saavutamise nimel muuta?
 • Millised võimulõhed on huvirühmade vahel? Kuidas nendega toime tulla?

Edasi: Harjutus B. Olemasolevate poliitikavahendite ja meetmete väljaselgitamine