Poliitikakujundajad
Planeerijad
Ettevõtjad

Detailplaneeringu tasand

Alltoodud tabelis on esitatud kokkuvõte kliimamuutuse leevendamise ja sellega kohanemise kõige olulisematest planeerimisaspektidest detailplaneeringu tasandil. Iga aspekti puhul on näidatud, kas tegemist on kliimamuutuse leevendamise (L) või sellega kohanemisega (K). Selle tasandi olulisimad planeerimisaspektid on alla joonitud. Paremal pool näidete kastis on toodud detailplaneeringu tasandi planeerimise näited (inglise keeles), mis on kogutud BalticClimate`i projekti käigus.

DETAILPLANEERINGU TASAND

Kohalik kliima praegu ja tulevikus

Mikrokliimat arvestav tuulekaitse planeerimine (K)
Tõhusa sademeveekäitluse planeerimine (K)
Kuumalainete ohu võimalikult ulatuslik vähendamine (K)
Taristule avalduvate maapinna külmumise riskide analüüsimine (K)

Kompaktne ja mitmekesine asustusstruktuur

Uue tehnoloogia ja arhitektuuriuuenduste võimaluste väljaselgitamine (L, K)
Olemasoleva ala tõhus kasutamine (L)
Olemasoleva taristu tõhus kasutamine (L)
Tööstusalade ja vanade hoonete ärakasutamine (L)
Juurde ehitamiseks sobivate kohtade väljaselgitamine (L)
Taristu planeerimine selliselt, et see toimiks ka tulevases kliimas (K)
Eri tüüpi hoonete planeerimine (L, K)
Funktsioonide ühendamine (L)
Kestliku kergliiklustaristu säilitamine (L)

Transport

Kvaliteetse avaliku ruumi jaoks lahenduste leidmine (L)
Jalgrattaparklatele koha reserveerimine (L)
Transpordivajaduse võimalikult väikeseks muutmine (L)
Taristule parima suuruse ja parimate mõõtmete leidmine (L)
Igapäevastesse sihtkohtadesse jalgsi ja jalgrattaga minemise soodustamine (L)
Liikluskavade väljatöötamine (L)
Jalakäijate alade jaoks lahenduste leidmine (L)

Energiamajandus

Energiatõhususele kaasaaitamine (L)
Hoonete ja alade jaoks paindlike lahenduste leidmine (L, K)
Keskkonnahoidlike ehitusmaterjalide nõudmine (L)
Kohalike toodete väljaselgitamine (L)
Kohalike energiavajaduste väljaselgitamine praeguses ja tulevases kliimas (L, K)
Jätkusuutlike ja taastuvate energiaallikate väljaselgitamine ja propageerimine (L)
Taastuvenergia tootmiseks sobivate alade väljaselgitamine (L)
Sõltumatu energiavarustusega elamupiirkondade ja majade planeerimine (L)
Soojuskao võimalikult ulatuslik vähendamine (L)
Hall- ja sademevee tõhusa puhastuse planeerimine (L)

Mugav keskkond

Jahutava õhuvooluga ja tuule eest kaitset pakkuvate koridoride projekteerimine (K)
Katuseaedade projekteerimine (K, K)
Aiarajoonide ja ühisaedade jaoks lahenduste leidmine (L, K)

Osalus

Elanike osalus (L, K)
Maaomanike ja arendajate osalus (L, K)
Poliitikute osalus (L, K)
Kliima- ja teiste teadlaste osalus (L, K)
Meedia osalus (L, K)

Strateegiline planeerimine

Uusasula arengu suunamine (L, K)
Kompaktsema ja paremini toimiva ala kujundamiseks vajalike muudatuste/kohanduste väljaselgitamine (L, K)
Piirkonna strateegiliste vajaduste väljaselgitamine – demograafilised, majanduslikud, keskkonnaalased jm aspektid (L, K)
Majanduse arendamine (L, K)
Transpordivõrgu – raudtee, maanteede jne – arendamine (L, K)

Planeerimiskulud

Mõju hindamine (L, K)
Hajastruktuuriga ja strateegiliste suuniste puudumisega seotud kulud (L, K)
Liiga paljude teedega seotud kulud (L, K)
Piirkonna ligitõmbavuse ülehindamisest tingitud kulud (L, K)
Kulud, mis on seotud teenusteni jõudmiseks läbitava pika vahemaaga (L, K)

Vaadake ka:

» Regionaalplaneeringu tasand
» Üldplaneeringu tasand