Poliitikakujundajad
Planeerijad
Ettevõtjad

Regionaalplaneeringu tasand

Alltoodud tabelis on esitatud kokkuvõte kliimamuutuse leevendamise ja sellega kohanemise kõige olulisematest planeerimisaspektidest piirkondlikul tasandil. Iga aspekti puhul on näidatud, kas tegemist on kliimamuutuse leevendamise (L) või sellega kohanemisega (K). Selle tasandi olulisimad planeerimisaspektid on alla joonitud. Paremal pool näidete kastis on valik piirkondliku tasandi planeerimise näiteid (inglise keeles), mis on kogutud BalticClimate`i projekti käigus.

REGIONAALPLANEERINGU TASAND

Kohalik kliima praegu ja tulevikus

Praeguse ja tulevase kliima võimaluste ja probleemide väljaselgitamine (K)
Üleujutuste, maalihete ja erosiooni ohu võimalikult ulatuslik vähendamine (K)

Kompaktne ja mitmekesine asustusstruktuur

Piirkonna asukoha analüüsimine (L, K)
Taristu planeerimine selliselt, et see toimiks ka tulevases kliimas (K)
Olemasoleva taristu tõhus kasutamine (L)
Olemasoleva ala tõhus kasutamine (L)
Juurde ehitamiseks sobivate kohtade väljaselgitamine (L)
Ehitamine väljapoole olemasolevat struktuuri tuleks küsimuse alla seada ja selle üle hoolega järele mõelda (L)
Uue tehnoloogia ja arhitektuuriuuenduste võimaluste väljaselgitamine (L, K)
Funktsioonide ühendamine (L)
Nende teenuste ja töökohtade eelistamine, milleni pääseb ühissõidukitega (L)

Transport

Taristule parima suuruse ja parimate mõõtmete leidmine (L)
Säästva lõimitud ühistranspordi võimalikult suur kasutamine (L)
Transpordivajaduse võimalikult väikeseks muutmine (L)
Kergliikluse teemaplaneeringute väljatöötamine (L)
Liikluskavade väljatöötamine (L)

Energiamajandus

Jätkusuutlike ja taastuvate energiaallikate väljaselgitamine ja propageerimine (L)
Taastuvenergia tootmiseks sobivate alade väljaselgitamine (L)
Energiatõhususele kaasaaitamine (L)
Detsentraliseeritud taastuvenergiatootmise jaoks lahenduste leidmine (L)
Tõhusa jäätmekäitluse ja reoveepuhastuse planeerimine (L)
Kohalike energiavajaduste väljaselgitamine praeguses ja tulevases kliimas (L, K)
Energia tootmise ja tarbimise planeerimine (L)
Hoonete ja alade jaoks paindlike lahenduste leidmine (L, K)
Kohalike toodete väljaselgitamine ja reklaamimine (L)
Hall- ja sademevee tõhusa puhastuse planeerimine (L)

Mugav keskkond

Asula ökosüsteemide võrgu rajamine (L, K)
Haljasalade ja parkide säilitamine ja laiendamine (L, K)

Osalus

Elanike osalus (L, K)
Maaomanike ja arendajate osalus (L, K)
Poliitikute osalus (L, K)
Kliima- ja teiste teadlaste osalus (L, K)
Meedia osalus (L, K)

Strateegiline planeerimine

Uusasula arengu suunamine (L, K)
Piirkonna strateegiliste vajaduste väljaselgitamine – demograafilised, majanduslikud, keskkonnaalased jm aspektid (L, K)
Kompaktsema ja paremini toimiva ala kujundamiseks vajalike muudatuste/kohanduste väljaselgitamine (L, K)
Majanduse arendamine (L, K)
Transpordivõrgu – raudtee, maanteede jne – arendamine (L, K)

Planeerimiskulud

Mõju hindamine (L, K)
Hajastruktuuriga ja strateegiliste suuniste puudumisega seotud kulud (L, K)
Ülehinnatud struktuuri, teenuste ja võrgustikega seotud kulud (L, K)
Alahinnatud struktuuriga seotud kulud (nt teed on kasutustihedusega võrreldes halvas seisus) (L, K)
Kulud, mis on seotud teenusteni jõudmiseks läbitava pika vahemaaga (L, K)

Vaadake ka:

» Üldplaneeringu tasand
» Detailplaneeringu tasand