Poliitikakujundajad
Planeerijad
Ettevõtjad
Töövahend
Kliimamuutusest
 
Kliimamuutuse leevendamine ja sellega kohanemine
Kolm haavatavuse põhielementi
Kliimamuutuse stsenaariumid
 
Temperatuur
Sademed
Lumikate
Tuul
Kliimamuutuse mõju
 
Kliimamuutuse mõju stsenaariumid
 
Põllumajandus
Energiamajandus
Elamu- ja veemajandus
Kogumajandus
Metsandus
Tervis
Looduskeskkond
Näited
Projekt
Poliitikakujundajad
 
Sissejuhatus
Probleemi tunnistamine
Tegutsema asumine
 
Ettevalmistus
Haavatavuse hindamine
 
Energiamajandus
Transport
Elamumajandus
Põllumajandus
Strateegilise suuna paikapanemine
Planeerimine ja elluviimine
 
Regionaalplaneeringu tasand
Üldplaneeringu tasand
Detailplaneeringu tasand
Planeerijad
 
Sissejuhatus
Inventuuranalüüs
 
Kohalik statistiline inventuur
 
Sotsiaal-majanduslikud andmed
Energiamajanduse andmed
Transpordisektori andmed
Elamumajanduse/hoonete andmed
Põllumajandusandmed
Sektorite üldandmed
Kliimamuutusega seotud teave
 
Kasvuhoonegaaside heitkogus
Tuleviku kliima
Harjutus A. Huvirühmade kindlaksmääramine
Harjutus B. Olemasolevate poliitikavahendite ja meetmete väljaselgitamine
Harjutus C. Kliimamuutusest tulenevad probleemid ja võimalused
Haavatavuse hindamine
 
Hindamise ettevalmistamine
 
Millele te keskendute?
Haavatavuse hindamise etapid
Harjutuste hindamine
Kokkupuude ja tundlikkus
 
I harjutus. Milline võiks välja näha tulevikuühiskond?
II harjutus. Kliimastressorite kindlaksmääramine
III harjutus. Sotsiaal-majanduslike stressorite kindlaksmääramine
IV harjutus. Kohalik tundlikkus
Vastumeetmed
 
V harjutus. Kohanemisvõime väljaselgitamine ja selle tegurite reastamine
VI harjutus. Peamiste kliimamuutusele reageerijate ülesanded ja suhted
VII harjutus. Üldise haavatavuse hindamine ja tegevuskava
Kliimamuutus ja planeerimine
 
Kohalik kliima ja tuleviku kliimastsenaariumid
Kompaktne ja mitmekesine asustusstruktuur
Säästev transport
Energiatõhusus
Mugav ja tervislik keskkond
Üldsuse osalus ja huvirühmade kaasamine
Strateegiline planeerimine
Kulud
Ettevõtjad
 
Sissejuhatus
Probleemid ja võimalused ettevõtluses
SWOT-analüüs
 
Kuidas koostada kliimamõju SWOT-analüüsi
 
Toote olelusringi etappide väljaselgitamine
Kliimamõju väljaselgitamine
Kliimamõju olulisuse hindamine
Kliimamõju SWOT-analüüsi koostamine
Kliimamõju SWOT-analüüsist kliimastrateegiani
Viited