1. Johdanto 4. Tulos
2. Tavoite 5. Materiaali ja valmistelut
3. Tarvittavat tiedot 6. Harjoituksen ohjeet


Johdanto

Tärkeimpien sidosryhmien huomioiminen on välttämätöntä, jotta pystyt hyödyntämään mahdollisuudet, ratkaisemaan tehokkaasti ilmastonmuutokseen liittyvät haasteet ja toteuttamaan suunnitelmat. Sinun on ratkaistava, keiden haluat osallistuvan, miten ja miksi haluat heidän osallistuvan ja milloin haluat ottaa heidän mukaan. Sidosryhmät voivat tarjota uusia näkökulmia, tietoa ja kokemusta, niillä on vaikutusvaltaa ja niiden tukea tarvitaan päätöksenteon ja täytäntöönpanon aikana. IPCC:n (2007c) mukaan sidosryhmien vuorovaikutusta tarvitaan ilmastonmuutokseen liittyvän tietoisuuden lisäämiseksi ja päätöksenteon parantamiseksi.

Erilaisia sidosryhmiä on lähestyttävä eri tavalla, ja ne on otettava mukaan eri tavalla. Jonkin sidosryhmän halutaan ehkä osallistuvan ydinryhmään, jotta se antaa jatkuvasti ideoita ja johtaa, kun taas joitain sidosryhmiä tarvitaan mukaan vain tiettyihin vaiheisiin. Toisten sidosryhmien kanssa riittää pelkkä yhteydenpito, jotta ne saavat enemmän tietoa asiasta ja lisäävät tukeaan. Joitain sidosryhmiä voidaan hyödyntää siksi, että niillä on vaikutusvaltaa ja yhteyksiä muihin ryhmiin. Sidosryhmien mukanaolo on prosessi, josta on pidettävä aktiivisesti huolta. Kun saat sidosryhmiltä tietoa, sinun on suunniteltava, miten yhdistät ne omaan prosessiisi.

Tavoite

Tunnistetaan oman alueen tai alan tärkeimmät sidosryhmät, joiden halutaan olevan mukana haavoittuvuuden arviointiprosessissa.

Tarvittavat tiedot

Sidosryhmät.

Tulos

Luettelo tärkeimmistä sidosryhmistä sekä niiden vastuualueet ja osallistumissuunnitelma.

Materiaali ja valmistelut

 • Valmistele fläppitaulun paperi alla olevan taulukon 1 mallin mukaisesti  (aiheeseen liittyvän tiedoston voit ladata sivun oikean laidan valikosta).
 • 

Taulukko 1. Sidosryhmien kartoitus

Nimi

Organisaatio

Vastuu-/vaikutusalue

Osallistumissuunnitelma

       
       
       


Harjoituksen ohjeet

 1. Mieti ensiksi, mitkä sidosryhmät ovat jo mukana haavoittuvuuden arvioinnin suorittamisessa. Mieti jokaisen sidosryhmän tärkeyttä ja vastuualueita. Täytä sidosryhmien luettelo näillä tiedoilla. Jos keskityt useampaan kuin yhteen alaan, laadi jokaiselle erillinen luettelo.

 2. Määritelläksesi, mitä muita sidosryhmiä tarvitset kullekin alalle, käy läpi alla olevat kysymykset, joiden avulla mieleesi voi tulla muita sidosryhmiä. Sidosryhmiksi kannattaa ottaa ryhmiä, joilla on paljon vaikutusvaltaa tästä prosessista syntyvien suunnitelmien toteutuksessa. Täytä sidosryhmien tiedot luetteloon. Voit kerätä nämä tiedot myös myöhemmin asiantuntijayhteyksien ja jo tunnistettujen sidosryhmien kautta sekä käymällä läpi omien organisaatioidesi olennaisten osastojen suhteet sidosryhmiin.  

 3. Kun olet tunnistanut tärkeimmät sidosryhmät, sinun on suunniteltava, miten otat yhteyden prosessiin vielä kuulumattomiin ryhmiin lisätäksesi niiden tukea ja rakentavaa osallistumista. Kaikkien sidosryhmien ei välttämättä tarvitse osallistua ydinryhmään, mutta saattaa olla hyödyllistä ottaa ne mukaan jollain tavalla, esimerkiksi lähettämällä niille tietoa haavoittuvuuden arvioinnista ja siitä saadut tulokset. Mieti, millä tavoin tärkeimpiin sidosryhmiin voidaan ottaa yhteyttä ja suunnittele, kuka ottaa yhteyttä ja milloin. Sidosryhmiä voi esimerkiksi ottaa mukaan ryhmäkokouksiin, jotta ne saavat tietoa projektista. Sidosryhmien erilaisissa organisaatioissa voi myös käydä vierailuilla ja sidosryhmien kanssa voi järjestää kahdenkeskisiä tapaamisia.

Kysymyksiä, jotka auttavat päättämään, mitä sidosryhmiä kannattaa ottaa mukaan ja miksi (Aaltonen ja Kreutz, 2009): 

 • Millaisia tehtäviä eri sidosryhmillä on prosessissa (päätäntävalta, asema)?
 • Keitä prosessiin osallistuu?
 • Ketkä ovat mahdolliset edunsaajat?
 • Keille vaikutus on päinvastainen? Ovatko he järjestäytyneitä?
 • Kenellä on olemassa olevia oikeuksia? Kuka hallitsee resursseja?
 • Kuka jää todennäköisesti ilman sananvaltaa?
 • Kuka todennäköisesti vastustaa?
 • Kuka on riippuvainen kenestäkin?
 • Kuka on vastuussa aiotuista suunnitelmista?
 • Kenellä on rahaa, osaamista tai tärkeää tietoa?
 • Kenen käytöstä on muutettava menestyksen saavuttamiseksi?
 • Millaisia heikkouksia sidosryhmien väliin jää? Miten ne pitää ratkaista?


Jatka harjoitukseen B: Olemassa olevien käytänteiden ja toimenpiteiden tunnistaminen