Päättäjät
Aluesuunnittelijat
Elinkeinoelämän toimijat

Alueellinen suunnittelutaso

Ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen tärkeimmät suunnittelun näkökulmat alueellisella tasolla on koottu alla olevaan taulukkoon. Jokaisen näkökulman kohdalle on merkitty, onko kyse ilmastonmuutoksen hillitsemisestä (H) vai siihen sopeutumisesta (S). Kyseisen tason tärkeimmät suunnittelun näkökulmat on alleviivattu. Oikealla on esimerkkejä (englanniksi) maakuntatason suunnnitelmista. Nämä suunnitelmat on kerätty BalticCllimate hankkeessa.

ALUEELLINEN SUUNNITTELUTASO

Paikallinen nykyinen ja tuleva ilmasto

Nykyisen ja tulevan ilmaston mahdollisuuksien ja haasteiden tunnistaminen (S)
Tulva-, maanvyörymä- ja eroosioriskien minimointi (S)

Tiivis ja monipuolinen rakenne

Alueen sijainnin analysointi (H, S)
Infrastruktuuri suunniteltava sellaiseksi, että se toimii myös tulevaisuuden ilmastossa (S)
Olemassa olevan infrastruktuurin tehokas käyttö (H)
Olemassa olevan alueen tehokas käyttö (H)
Täydentävälle rakentamiselle sopivien paikkojen määrittely (H)
Olemassa olevan rakenteen ulkopuolelle rakentaminen on kyseenalaistettava ja sitä on harkittava huolellisesti (H)
Uusien teknologioiden ja arkkitehtonisten innovaatioiden mahdollisuuksien tunnistaminen (H, S)
Toimintojen yhdistäminen (H)
Joukkoliikenteellä tavoitettavien palveluiden ja työpaikkojen asettaminen etusijalle (H)

Liikenne

Infrastruktuurin koon ja ulottuvuuksien optimointi (H)
Kestävän ja integroidun joukkoliikenteen käytön maksimointi (H)
Matkustamisen tarpeen minimointi (H)
Kevyen liikenteen aihekohtaisten suunnitelmien kehitys (H)
Liikkuvuussuunnitelmien kehitys (H)

Energia

Kestävien ja uusiutuvien energialähteiden tunnistaminen ja suosiminen (H)
Uusiutuvan energian tuotantoon soveltuvien alueiden tunnistaminen (H)
Energiatehokkuuden edistäminen (H)
Ratkaisujen luominen hajautetun uusiutuvan energian tuotannolle (H)
Jätteiden ja jäteveden tehokkaan käsittelyn suunnittelu (H)
Paikallisten energiatarpeiden tunnistaminen nykyisen ja tulevan ilmaston osalta (H, S)
Energian tuotannon ja kulutuksen suunnittelu (H)
Joustavien ratkaisujen laatiminen rakennuksille ja alueille (H, S)
Paikallisen tuotannon tunnistaminen ja suosiminen (H)
Talousjätevesien ja valumavesien tehokkaan käsittelyn suunnittelu (H)

Viihtyisä ympäristö

Urbaanien ekosysteemiverkostojen perustaminen (H, S)
Viheralueiden ja puistojen turvaaminen ja laajentaminen (H, S)

Osallistuminen

Asukkaiden osallistuminen (H, S)
Maanomistajien ja kehittäjien osallistuminen (H, S)
Poliitikkojen osallistuminen (H, S)
Ilmastotieteilijöiden ja muiden tiedemiesten osallistuminen (H, S)
Tiedotusvälineiden osallistuminen (H, S)

Strateginen suunnittelu

Uuden asutuskehityksen ohjaaminen (H, S)
Alueen strategisten tarpeiden tunnistaminen – demografiset, taloudelliset, ympäristölliset näkökulmat jne. (H, S)
Tarpeellisten muutosten tunnistaminen tiiviimmän tai toimivamman alueen kehittämiseksi (H, S)
Talouden kehittäminen (H, S)
Liikenneverkoston kehittäminen – tiet, rautatiet jne. (H, S)

Suunnittelukustannukset

Vaikutusten arviointi (H, S)
Hajaantuneeseen rakenteeseen ja strategisen opastuksen puutteeseen liittyvät kustannukset (H, S)
Yliarvioituun rakenteeseen, palveluihin ja verkostoihin liittyvät kustannukset (H, S)
Aliarvioituun rakenteeseen liittyvät kustannukset, esim. tiet huonossa kunnossa käyttöön nähden (H, S)
Kaukana oleviin palveluihin liittyvät kustannukset (H, S)

Katso myös:

» Yleinen suunnittelutaso
» Yksityiskohtainen suunnittelutaso