Šiuose puslapiuose pateikiama informacija atskleidžia, kaip per ateinančius 100 metų Baltijos jūros regione gali kisti klimatas (2071–2100 m. vidurkį lyginant su 1960–1990 m. vidurkiu). Surinkta medžiaga pagrįsta klimato modelių, kuriuose naudojama informacija apie būsimus atmosferos pokyčius, apskaičiavimais. Klimato modeliuose atsispindi visos sistemos (atmosferos, sausumos ir vandens) fiziniai santykiai. Klimato modelių apskaičiavimų duomenys apima 1961–2100 m. laikotarpį.

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų kiekių scenarijai

Tyrimui buvo pasitelkti du šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų kiekių scenarijai:

SRES A2 atspindi spartų gyventojų skaičiaus didėjimą ir intensyvų energijos vartojimą, o
SRES B2 atspindi lėtesnį gyventojų skaičiaus didėjimą ir mažesnį energijos suvartojimą.

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų kiekių scenarijai grindžiami būsimos pasaulio ekonomikos plėtros, gyventojų skaičiaus augimo, globalizacijos ir perėjimo prie aplinkai nekenksmingų technologijų prielaidomis. Būsimas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų kiekis priklauso nuo pasaulio vystymosi. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų kiekių scenarijai išdėstyti 2000 m. tarpvyriausybinės klimato kaitos grupės (IPCC) ataskaitoje: Specialioji ataskaita apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų kiekių scenarijus (SRES).

Daugiau apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų scenarijus skaitykite skyriuje Apie klimato kaitą.

Klimato modeliai

Šiame tyrime taikytas Švedijos Rosbio (Rossby) regioninis atmosferos modelis (RCA3). Šis modelis apima Europą, o koordinačių tinklelio kvadrato virš sausumos mastelis yra apie 50x50 km.

Daugiau apie klimato modelius skaitykite skyriuje Apie klimato kaitą.

Klimato scenarijai

Klimato modeliai sudaryti 1961–2100 m. laikotarpiui. Modeliams patvirtinti buvo panaudotas 1961–1990 m. meteorologinis laikotarpis. Siekiant nustatyti, ar modelis tiksliai atspindi dabartinį klimatą, šio laikotarpio modelio duomenys palyginami su registruotos temperatūros ir kritulių reikšmėmis. Taigi 1961–1990 m. laikotarpis imamas atskaitos tašku, kurio atžvilgiu nustatomas būsimasis klimatas.

Daugiau apie klimato scenarijus skaitykite skyriuje Apie klimato kaitą.

Neaiškumai

Čia pateikiami dviejų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų kiekių scenarijų (SRES A2 ir SRES B2) ir vieno pasaulio klimato modelio duomenys. Pasaulio klimato modelio duomenys sumažinti pagal vieną regioninio klimato modelį (RCA3). Analizuojant šią medžiagą, svarbu turėti galvoje, kad pateikiami tik du iš daugelio galimų modelio apskaičiavimų. Kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų kiekių scenarijų ir pasaulio bei regionų modelių duomenys gali būti kitokie. Tai ypač pasakytina apie kiekybinius duomenis (pvz., duomenis apie temperatūros ir kritulių kiekio didėjimą). Štai tyrimų duomenimis, klimato modelyje „ECHAM4“ pateikiama šiaurės Europos temperatūros ir kritulių kiekio kaita yra kur kas didesnė nei daugelyje kitų klimato modelių.

Natūralūs svyravimai
– tai dar vienas netikrumo šaltinis. Nereikia tikėtis, kad sumodeliuotas klimatas atitinka tikrąjį klimatą. Kita vertus, kokybiškame klimato modelyje turėtų būti apskaičiuotos tikslios vidutinės reikšmės ir būdingi svyravimai, pvz., pateikiamas tikslus šaltų ir šiltų žiemų skaičius per 30 metų laikotarpį. Vis dėlto, šaltų ir šiltų žiemų eilės tvarka galėjo būti kita nei stebimo klimato sąlygomis.

Daugiau apie netikrumą skaitykite skyriuje Apie klimato kaitą.

Pagrindinių atrinktų klimato parametrų pokyčių santrauka

Tolesniuose skyriuose pateikiami regioninio klimato modelyje (RCA3) nustatyti kai kurie Baltijos jūros regiono parametrai. Baltijos jūros regionas pateikiamas kaip atitinkantis BalticClimate projekto reikalavimus, kuriame pagal 2007–2013 m. Baltijos jūros regiono programą dalyvauja 11 šalių. Šie parametrai sudaryti pagal sezonines reikšmes ir anomalijas, kai 2071–2100 m. laikotarpio reikšmės palyginamos su 1961–1990 m. reikšmėmis. Pagal kiekvieną atrinktą parametrą sudaryti du scenarijai: SRES A2 ir SRES B2. 

Pasirinkti parametrai yra bendri ir atspindi įvairius svarbius klimato kaitos dėmenis:

» Temperatūrą
» Kritulius
» Sniego dangą
» Vėją 

Klimato kaitos scenarijai tikslinėse BalticClimate projekto vietovėse

Klimato kaitos scenarijų tekstą ir duomenis galima atsisiųsti PDF failo pavidalu (anglų kalba) iš Susijusių dokumentų dešinėje.