Svarīgākie detalizētā līmeņa plānošanas aspekti, lai mazinātu ietekmes un pielāgotos, ir apkopoti tabulā. Pretī katram aspektam ir norādīts, vai tas attiecas uz ietekmju mazināšanu (M) vai pielāgošanos (A). Visbūtiskākie konkrētā līmeņa plānošanas aspekti ir pasvītroti.  Labajā pusē atrodami piemēri, kas īstenoti detalizētās plānošanas līmenī BalticClimate projekta ietvaros (angļu val.).

DETALIZĒTĀS PLĀNOŠANAS LĪMENIS

Vietējais pašreizējais un nākotnes klimats

Aizsardzības pret vēju plānošana, ņemot vērā mikroklimatu (A)
Efektīva vētru radīto ūdeņu novadīšana (A)
Karstuma viļņu riska samazināšana (A)
Salnu augsnei radīto postījumu riska analīze (A)

Kompakta un daudzveidīga struktūra

Jaunu tehnoloģiju un arhitektonisku inovāciju izmantošanas iespēju noteikšana (M, A)
Esošās teritorijas efektīva izmantošana (M)
Esošās infrastruktūras efektīva izmantošana (M)
Pamestu objektu un veco ēku izmantošana (M)
Papildu apbūves vietu noteikšana (M)
Infrastruktūras plānošana tā, lai tā darbotos arī nākotnes klimata kontekstā (A)
Dažāda veida mājsaimniecību plānošana (M, A)
Funkciju apvienošana (M)
Konkurētspējīgas gājēju un velosipēdistu infrastruktūras nodrošināšana (M)

Transports

Kvalitatīvu sabiedrisko teritoriju risinājumu izstrāde (M)
Vietas paredzēšana velosipēdu stāvvietām (M)
Pārvietošanās nepieciešamības samazināšana (M)
Infrastruktūras apjomu optimizācija (M)
Veicināt iešanu kājām un braukšanu ar velosipēdu uz ikdienas galamērķiem (M)
Mobilitātes plānu izstrāde (M)
Gājēju zonu risinājumu izstrāde (M)

Enerģētika

Energoefektivitātes paaugstināšana (M)
Elastīgu risinājumu izveidošana ēkās un teritorijās (M, A)
Videi draudzīgu celtniecības materiālu izmantošana (M)
Vietējās ražošanas noteikšana (M)
Vietējā enerģijas patēriņa vajadzību noteikšana pašreizējā un nākotnes klimata apstākļos (M, A)
Ilgtspējīgu un atjaunojamu enerģijas resursu noteikšana un izmantošanas veicināšana (M)
Atjaunojamās enerģijas ražošanai piemērota izvietojuma noteikšana (M)
Enerģētiski neatkarīgu apdzīvotu vietu un mājokļu plānošana (M)
Siltuma zudumu samazināšana (M)
Efektīvas sadzīves notekūdeņu un lietus notekūdeņu attīrīšanas plānošana (M)

Komfortabla vide

Koridoru plānošana gaisa dzesēšanai un aizsardzībai pret vēju (A)
Jumta dārzu projektēšana (M, A)
Risinājumu izstrāde ģimenes dārziņu izveidošanai pašvaldību teritorijās (M, A)

Līdzdalība

Iedzīvotāju līdzdalība (M, A)
Zemes īpašnieku un attīstītāju līdzdalība (M, A)
Politiķu līdzdalība (M, A)
Klimatologu un citu zinātnieku līdzdalība (M, A)
Plašsaziņas līdzekļu līdzdalība (M, A)

Stratēģiskā plānošana

Jaunu apdzīvotu vietu attīstības vadība (M, A)
Nepieciešamo pārmaiņu un izmaiņu noteikšana, lai izveidotu kompaktāku un funkcionālāku teritoriju (M, A)
Reģiona stratēģisko (demogrāfisko, ekonomisko, vides utt.) vajadzību noteikšana (M, A)
Ekonomikas attīstība (M, A)
Transporta sistēmu (autoceļu, dzelzceļu utt.) attīstība (M, A)

Plānošanas izmaksas

Ietekmes novērtējums (M, A)
Izkliedētu struktūru izmaksas, stratēģiskās vadības trūkuma izmaksas (M, A)
Izmaksas, kas saistītas ar pārāk daudzu ceļu uzturēšanu (M, A)
Pārāk augstu novērtētas teritorijas pievilcības izmaksas (M, A)
Izmaksas, ko rada liels attālums līdz pakalpojumu sniegšanas vietām (M, A)

Skatīt arī:

» Reģionālās plānošanas līmeni
» Vispārējās plānošanas līmeni