Svarīgākie reģionālā līmeņa plānošanas aspekti, lai mazinātu ietekmes un pielāgotos, ir apkopoti tabulā. Pretī katram aspektam ir norādīts, vai tas attiecas uz ietekmju mazināšanu (M) vai pielāgošanos (A). Visbūtiskākie katra līmeņa plānošanas aspekti ir pasvītroti. Labajā pusē atrodami piemēri, kas īstenoti reģionālā plānošanas līmenī BalticClimate projekta ietvaros (angļu val.).

REĢIONĀLĀS PLĀNOŠANAS LĪMENIS

Vietējais pašreizējais un nākotnes klimats

Pašreizējā un nākotnes klimata iespēju un izaicinājumu noteikšana (A)
Plūdu, zemes nogruvumu un erozijas risku samazināšana (A)

Kompakta un daudzveidīga struktūra

Teritorijas novietojuma analīze (M, A)
Infrastruktūras plānošana tā, lai tā darbotos arī nākotnes klimata kontekstā (A)
Esošās infrastruktūras efektīva izmantošana (M)
Esošās teritorijas efektīva izmantošana (M)
Papildu apbūves vietu noteikšana (M)
Rūpīgi jāapsver apbūve ārpus esošās struktūras robežām (M)
Jaunu tehnoloģiju un arhitektonisku inovāciju izmantošanas iespēju noteikšana (M, A)
Funkciju apvienošana (M)
Prioritāte pakalpojumiem un darba vietām, kuras sasniedzamas ar sabiedrisko transportu (M)

Transports

Infrastruktūras apjomu optimizācija (M)
Ilgtspējīga un integrēta sabiedriskā transporta izmantošanas palielināšana (M)
Pārvietošanās nepieciešamības samazināšana (M)
Tematisku plānu izstrāde nemotorizētai satiksmei (M)
Mobilitātes plānu izstrāde (M)

Enerģētika

Ilgtspējīgu un atjaunojamu enerģijas resursu noteikšana un izmantošanas veicināšana (M)
Atjaunojamās enerģijas ražošanai piemērota izvietojuma noteikšana (M)
Energoefektivitātes paaugstināšana (M)
Decentralizētu atjaunojamo enerģiju ražošanas risinājumu izstrāde (M)
Efektīvas atkritumu pārstrādes un notekūdeņu attīrīšanas plānošana (M)
Vietējā enerģijas patēriņa vajadzību noteikšana pašreizējā un nākotnes klimata apstākļos (M, A)
Enerģijas ražošanas un patēriņa plānošana (M)
Elastīgu risinājumu izveidošana ēkās un teritorijās (M, A)
Vietējās ražošanas noteikšana un veicināšana (M)
Efektīvas sadzīves notekūdeņu un lietus notekūdeņu attīrīšanas plānošana (M)

Komfortabla vide

Pilsētas ekosistēmu tīkla izveidošana (M, A)
Zaļo zonu un parku uzturēšana un paplašināšana (M, A)

Līdzdalība

Iedzīvotāju līdzdalība (M, A)
Zemes īpašnieku un attīstītāju līdzdalība (M, A)
Politiķu līdzdalība (M, A)
Klimatologu un citu zinātnieku līdzdalība (M, A)
Plašsaziņas līdzekļu līdzdalība (M, A)

Stratēģiskā plānošana

Jaunu apdzīvotu vietu attīstības vadība (M, A)
Reģiona stratēģisko (demogrāfisko, ekonomisko, vides utt.) vajadzību noteikšana (M, A)
Nepieciešamo pārmaiņu un izmaiņu noteikšana, lai izveidotu kompaktāku un funkcionālāku teritoriju (M, A)
Ekonomikas attīstība (M, A)
Transporta sistēmu (autoceļu, dzelzceļu utt.) attīstība (M, A)

Plānošanas izmaksas

Ietekmes novērtējums (M, A)
Izkliedētu struktūru izmaksas, stratēģiskās vadības trūkums (M, A)
Pārāk augstu novērtētu struktūru, pakalpojumu, sistēmu izmaksas (M, A)
Pārāk zemu novērtētu struktūru, piemēram, sliktā stāvoklī esošu ceļu, uzturēšanas izmaksas salīdzinājumā ar to izmantošanu (M, A)
Izmaksas, ko rada liels attālums līdz pakalpojumu sniegšanas vietām (M, A)

Skatīt arī:

» Vispārējās plānošanas līmeni
» Detalizētās plānošanas līmeni