Decydenci
Planiści przestrzenni
Przedsiębiorcy
Zestaw narzędzi
O zmianie klimatu
 
Łagodzenie i przystosowywanie do zmian klimatu
Trzy kluczowe elementy podatności
Scenariusze zmiany klimatu
 
Temperatura
Opady atmosferyczne
Pokrywa śnieżna
Wiatr
Skutki zmiany klimatu
 
Scenariusze skutków zmiany klimatu
 
Sektor rolniczy
Sektor energetyczny
Mieszkalnictwo i ustrój wodny
Cała gospodarka
Leśnictwo
Zdrowie
Środowisko naturalne
Przykłady
Projekt BalticClimate
Decydenci
 
Wprowadzenie
Dostrzeżenie problemu
Rozpoczęcie działania
 
Przygotowanie podstaw
Ocena podatności
 
Sektor energetyczny
Transport
Mieszkalnictwo
Rolnictwo
Wyznaczanie kierunku strategicznego
Planowanie i wdrażanie
 
Poziom planowania regionalnego
Poziom planowania ogólnego
Poziom planowania szczegółowego
Planiści przestrzenni
 
Wprowadzenie
Inwentaryzacja – analiza
 
Lokalne dane statystyczne
 
Dane społeczno-gospodarcze
Dane sektora energetycznego
Dane sektora transportowego
Dane sektora mieszkaniowego
Dane sektora rolniczego
Ogólne dane sektorowe
Dane dotyczące zmiany klimatu
 
Emisja gazów cieplarnianych
Przyszły klimat
Ćwiczenie A – Oznaczanie interesariuszy
Ćwiczenie B – Określenie istniejących strategii i środków
Ćwiczenie C – Wyzwania i szanse stworzone przez zmianę klimatu
Ocena podatności
 
Przygotowanie procesu
 
Na jakich obszarach Państwo koncentrują się?
Etapy procesu oceny podatności
Ocena ćwiczeń
Narażenie i wrażliwość
 
Ćwiczenie I – Jakie będzie przyszłe społeczeństwo?
Ćwiczenie II – Oznaczanie negatywnych czynników klimatycznych
Ćwiczenie III – Oznaczanie negatywnych czynników społeczno-gospodarczych
Ćwiczenie IV – Lokalna wrażliwość
Reakcja
 
Ćwiczenie V – Oznaczanie i klasyfikacja zdolności przystosowawczej
Ćwiczenie VI – Odpowiedzialność i związki między kluczowymi podmiotami zaangażowanymi w zmianę
Ćwiczenie VII – Zintegrowana ocena podatności i plan działania
Planowanie i zmiana klimatu
 
Lokalny klimat oraz scenariusze przyszłego klimatu
Gęsta i zróżnicowana struktura miejska
Zrównoważony transport
Efektywność energetyczna  
Wygodne i zdrowe otoczenie
Udział społeczeństwa i zaangażowanie interesariuszy  
Planowanie strategiczne
Koszty
Przedsiębiorcy
 
Wprowadzenie
Wyzwania i szanse dla przedsiębiorstw
Analiza SWOT
 
Jak przygotować analizę SWOT klimatu
 
Określenie etapów cyklu życia produktu
Określenie skutków zmiany klimatu
Ocena znaczenia skutków zmiany klimatu
Przeprowadzenie analizy SWOT klimatu
Od analizy SWOT klimatu do strategii klimatycznej
Materiały źródłowe