Det är ofrånkomligt att din region och berörda myndigheter kommer att få hantera effekterna av klimatförändringen efterhand som de dyker upp. Som representant för den lokala eller regionala politiska ledningen har du möjlighet att verkställa de nödvändiga åtgärderna för anpassning och begränsning.

Planera för en kombination av åtgärder för begränsning respektive anpassning på ett strategiskt och på ett lokalt plan, med utnyttjande av de kunskaper och erfarenheter som finns tvärvetenskapligt och tvärfunktionellt inom olika sektorer. Ett exempel är samhällsplanerare, som arbetar med begränsning men också allt oftare måste titta på anpassning. Sådana lokala erfarenheter är värdefulla när politiska beslut ska tas!

Visste du att beslut om markanvändning, investeringar i infrastruktur, den byggda miljön och stadsplanering har betydelse i minst 40-100 år framåt? Detta gör att klimatförändringen är en viktig fråga för markanvändning och stadsplanering, och dessutom för näringslivet!

Politiker som du själv behövs, eftersom det är ni som fastställer de planer som föreslås av samhällsplanerarna. Dessutom fungerar era beslut som riktlinjer för entreprenörer och andra näringsidkare i regionen. Det lokala näringslivet och aktörer på energimarknaden är intressenter som påverkas i hög grad av hur klimatförändringen hanteras. Identifiering av intressenter inom din region hjälper dig att hitta lokala källor till information och inflytande.

Om man saknar kunskaper om klimatförändringen och dess effekter är det svårt att fatta politiska beslut för hållbar utveckling. Men forskare och andra experter står till ditt förfogande med all nödvändig information och stöd för att du ska kunna sätta dig in i frågan. Med hjälp av dina insikter i frågan och nedanstående åtgärdstrappa kommer du att kunna fatta beslut som leder till hållbar utveckling i din region!

Följande fyra steg bildar en åtgärdstrappa för ansvarsfullt agerande som politiker:

1. Ta fram ett underlag
2. Analysera sårbarheten
3. Bestäm den strategiska riktningen
4. Planera och genomför