De viktigaste planeringsaspekterna när det gäller åtgärder på detaljnivå för begränsning av och anpassning till klimatförändringen summeras i tabellen nedan. För varje aspekt anges om det handlar om begränsning av (B) eller anpassning till (A) klimatförändringen. De viktigaste planeringsaspekterna inom respektive sektor har strukits under. På höger sida finns exempel (på engelska) på arbeten med detalplaneringsnivå som insamlats i projektet BalticClimate.

DETALJERAD PLANERINGSNIVÅ

Lokalt nutida och framtida klimat

Att planera för skydd mot vindar, med beaktande av mikroklimatet (A)
Att planera för effektiv hantering av stormvatten (A)
Att minimera riskerna vid värmeböljor (A)
Att analysera riskerna för infrastrukturen vid tjäle (A)

Kompakt och mångsidig struktur

Att hitta möjligheter till innovationer inom teknik och arkitektur (B, A)
Att optimera användningen av det befintliga området (B)
Att optimera användningen av den befintliga infrastrukturen (B)
Att utnyttja rivningstomter och gamla byggnader (B)
Att hitta platser för kompletterande byggnader (B)
Att planera infrastrukturen så att den kommer att fungera även efter klimatförändring (B)
Att planera för olika byggnadstyper (B, A)
Att blanda funktioner (B)
Att säkerställa en fungerande infrastruktur för gång- och cykeltrafik (B)

Transporter

Att skapa lösningar för offentliga platser av hög kvalitet (B)
Att reserva platser för cykelparkering (B)
Att minimera resebehovet (B)
Att optimera storlek och dimensionering av infrastrukturen (B)
Att uppmuntra promenader och cykling till vardagsdestinationer (B)
Att ta fram rörlighetsplaner (B)
Att skapa lösningar för områden för gångtrafik (B)

Energi

Att främja energihushållning (B)
Att skapa flexibla lösningar för byggnader och områden (B, A)
Att kräva miljövänliga byggmaterial (B)
Att hitta lokal produktion (B)
Att fastställa lokala energibehov i dagens och morgondagens klimat (B, A)
Att fastställa och främja hållbara och förnybara energikällor (B)
Att hitta områden som lämpar sig för produktion av förnybar energi (B)
Att planera bostäder och bostadsområden som är energimässigt självförsörjande (B)
Att minimera värmeförluster (B)
Att planera för effektivt omhändertagande av grå- och dagvatten (B)

Behaglig miljö

Att utforma korridorer för svalkande vindar respektive skydd mot vind (A)
Att utforma takträdgårdar (B, A)
Att skapa lösningar för koloniträdgårdar och allmänna trädgårdar (B, A)

Medverkan

Medverkan av de boende (B, A)
Medverkan av markägare och exploatörer (B, A)
Medverkan av politiker (B, A)
Medverkan av klimatologer och andra forskare (B, A)
Medverkan av media (B, A)

Strategisk planering

Att styra exploatering av nya områden (B, A)
Att fastställa regionens strategiska behov – demografiska, ekonomiska, miljömässiga, etc. (B, A)
Att fastställa nödvändiga förändringar för att göra ett område mer kompakt/funktionellt (B, A)
Att åstadkomma ekonomisk utveckling (B, A)
Att utveckla transportnätet - vägar, järnvägar, etc. (B, A)

Planera kostnader

Sårbarhetsanalys (B, A)
Kostnader på grund av alltför diffus struktur, brist på strategisk ledning (B, A)
Kostnader på grund av alltför många vägar (B, A)
Kostnader på grund av att områdets attraktionskraft har övervärderats (B, A)
Kostnader på grund av stora avstånd till tjänster (B, A)

Se även:

» Regional planeringsnivå
» Översiktlig planeringsnivå