De viktigaste planeringsaspekterna när det gäller åtgärder på regional nivå för begränsning av och anpassning till klimatförändringen summeras i tabellen nedan. För varje aspekt anges om det handlar om begränsning av (B) eller anpassning till (A) klimatförändringen. De viktigaste planeringsaspekterna inom respektive sektor har strukits under. På höger sida finns exempel (på engelska) på arbeten med regional planeringsnivå som insamlats i projektet BalticClimate.

REGIONAL PLANERINGSNIVÅ

Lokalt nutida och framtida klimat

Att se möjligheterna och utmaningarna med dagens och morgondagens klimat (A)
Att minimera riskerna för översvämningar, ras och erosion (A)

Kompakt och mångsidig struktur

Att utnyttja den befintliga infrastrukturen optimalt (B)
Att utnyttja det befintliga området optimalt (B)
Att fastställa platser för kompletterande byggenskap(B)
Att ifrågasätta och analysera effekterna av byggenskap utanför den befintliga strukturen (B)
Att fastställa möjligheter att utnyttja ny teknik och ny arkitektur (B, A)
Att blanda funktioner (B)
Att prioritera tjänster och arbetsplatser som kan nås med kollektivtrafik (B)

Transporter

Att optimera infrastrukturens storlek och dimensionering (B)
Att maximera användningen av hållbar och integrerad kollektivtrafik (B)
Att minimera resebehovet (B)
Att utveckla tematiska planer för icke motordriven trafik (B)
Att utveckla rörlighetsplaner (M)

Energi

Att fastställa och främja hållbara och förnybara energikällor (B)
Att hitta områden som lämpar sig för produktion av förnybar energi (B)
Att främja god energihushållning (B)
Att skapa lösningar för decentraliserad förnybar energiproduktion (B)
Att planera för avfalls- och avloppshantering med hög verkningsgrad (B)
Att fastställa lokala energibehov för dagens och framtidens klimat (B, A)
Att planera energiproduktion och energiförbrukning (B)
Att skapa flexibla lösningar i fråga om byggnader och områden (B, A)
Att hitta och främja lokala produktionslösningar (B)
Att planera effektivt omhändertagande av gråvatten och dagvatten (B)

Behaglig miljö

Att etablera ekosystem i städerna (B, A)
Att skydda och utöka grönområden och parker (B, A)

Medverkan

Medverkan av de boende (B, A)
Medverkan av markägare och exploatörer (B, A)
Medverkan av politiker (B, A)
Medverkan av klimatologer och andra forskare (B, A)

Strategisk planering

Att styra exploatering av nya områden (B, A)
Att fastställa regionens strategiska behov – demografiska, ekonomiska, miljömässiga, etc. (B, A)
Att fastställa nödvändiga förändringar för att göra ett område mer kompakt/funktionellt (B, A)
Att åstadkomma ekonomisk utveckling (B, A)
Att utveckla transportnätet - vägar, järnvägar, etc. (B, A)

Planera kostnader

Sårbarhetsanalys (B, A)
Kostnader orsakade av alltför diffus struktur, dålig strategisk ledning (B, A)
Kostnader orsakade av allfför stark struktur, tjänster, nätverk (B, A)
Kostnader orsakade av alltför svag struktur, t.ex. dåliga vägar i relation till användningsgraden (B, A)
Kostnader orsakade av långa avstånd till tjänster (B, A)

Se även:

» Översiktlig planeringsnivå 
» Detaljerad planeringsnivå