Politiker
Samhällsplanerare
Företagare
Toolkit
Om klimatförändring
 
Begränsning och anpassning till klimatförändringarna
De tre centrala elementen för sårbarhet
Scenarier för klimatförändring
 
Temperatur
Nederbörd
Snötäcke
Vind
Effekter av klimatförändringen
 
Scenarier för effekter av klimatförändringen
 
Jordbruk
Energi
Byggnader och vatten
Övergripande ekonomi
Skogsbruk
Folkhälsa
Naturmiljöer
Exempel
Projektet
Politiker
 
Introduktion
Att inse problemet
Att komma igång
 
Ta fram ett underlag
Analysera sårbarheten
 
Energi
Transporter
Byggnader
Jordbruk
Planera och genomför
 
Regional planeringsnivå
Översiktlig planeringsnivå
Detaljerad planeringsnivå
Samhällsplanerare
 
Introduktion
Inventering
 
Inventering av lokal statistik
 
Socioekonomiska data
Data för energisektorn
Data för transportsektorn
Data för byggnadssektorn
Jordbruksdata
Allmänna data
Data som är relaterade till klimatförändring
 
Utsläpp av växthusgaser
Framtida klimat
Övning A – kartläggning av intressenter
Övning B – genomgång av befintliga riktlinjer och åtgärder
Övning C – utmaningar och möjligheter som genereras av klimatförändringen
Sårbarhetsanalys
 
Förberedelser för processen
 
Vad fokuserar ni på?
Steg som tas vid sårbarhetsanalysen
Utvärdering av övningarna
Exponering och känslighet
 
Övning I – hur kan ett framtida samhälle se ut?
Övning II – kartläggning av klimatiska belastningar
Övning III – kartläggning av socioekonomiska belastningar
Övning IV – lokal känslighet
Svarsåtgärder
 
Övning V – fastställa och rangordna förmågan till anpassning
Övning VI – ansvar och samband mellan centrala aktörer som berörs av förändringar
Övning VII – integrerad sårbarhetsanalys och åtgärdsplan
Planering och klimatförändring
 
Lokalt klimat och framtida klimatscenarier
Kompakta och varierande stadsmiljöer
Uthålliga transportlösningar
Energihushållning
En trivsam och hälsosam miljö
Medverkan av allmänhet och intressenter
Strategisk planering
Kostnader
Företagare
 
Introduktion
Utmaningar och möjligheter för näringslivet
Analysverktyget SWOT
 
Hur gör man en klimat-SWOT
 
Fastställande av livscykelstadier för en produkt
Fastställande av klimateffekter
Bedömning av vikten av klimateffekterna
Sammanställning av klimat-SWOT
Från klimat-SWOT till klimatstrategi
Referenser