BalticClimate videor
I Litauen är halmbalshus på uppgång eftersom de är energisnåla och byggda med lokala naturmaterial. Dec 2011. Textat på engelska.
Klimatanpassat jordbruk och livsmedelsmarknader i Westmecklenburg, Tyskland. Oktober 2011. Textat på engelska.
Ekosystem vid Polistovsky Nature Reserve och ekologiskt jordbruk i Bezhanitsky-regionen, Ryssland. Augusti 2011. Textat på engelska.
Dagens och framtidens situation för färjan i Ligatne-reservatet, Lettland Maj-juli 2011. Textat på engelska.
Ekologiska teknologier vid den nya Kurtna-skolan utanför Tallinn, Estland. Maj 2011. Textat på engelska.
Användning av träbaserad bioenergi och utveckling av företag baserade på biogasbränsle i centrala Finland. April 2011. Textat på engelska.
Kollektivtransporter och användning av biogas i Gävle och Stockholm, Sverige. Mars 2011. Röster engelska.
Den första utsändningen inom BalticClimate gällande klimatförändring. Mars 2010. Textat på engelska.

Vi diskuterar klimatförändring, eftersom vi anser att det inte längre går att skjuta upp en sådan diskussion. Överföring av kunskap är nyckeln till ömsesidig förståelse, och sådan överföring gör människor mer kapabla att agera. Därför måste aktörer på alla nivåer, inom olika vetenskapliga och andra områden, ha ett nära samarbete med varandra.

BalticClimate Toolkit
är ett redskap för att överföra kunskap och öka människors handlingskraft, på lokal och regional nivå, människor som inte nödvändigtvis är klimatexperter, men som har en viktig roll i samband med att förbereda, finansiera och besluta om genomförandet av åtgärder som sammanhänger med klimatförändringen.

Detta Toolkit riktar sig därför till tre viktiga grupper av aktörer: politiker, samhällsplanerare och företagare. Dessa aktörer bör ta tydlig ställning och känna ansvar för att ta itu med effekterna av klimatförändringen. Detta Toolkit är avsett som ett stöd i navigationen genom en komplex och besvärlig process.

För politiker fokuserar informationen på de mest avgörande bitarna – att erkänna problemet och börja agera. Mer detaljerad informarion är åtkomlig via länkarna till huvudfrågorna, som visas i den horisontella rubriken, eller i den information som tillhandahålls till de övriga aktörerna.

Samhällsplanerare får tillgång till mer detaljerad och vetenskaplig information. Avsnittet för samhällsplanerare har också länkar till grundläggande eller illustrerande information, liksom till de övriga två avsnitten, avsedda för politiker och företagare. I grunden erbjuds en uppsättning övningar och planeringsriktlinjer, som förberedelse för de första stegen i beslutsfattandet, och för de åtgärder i relation till klimatförändringen som de behöver vidta för sitt samhällsområde.

Företagare kommer att styras in i frågorna via sina huvudområden: att inse effekterna på en affärsverksamhet i en given region, och vilka olika möjligheter som kan uppstå i nya situationer med nya omständigheter. Här utgörs verktygen av olika åtgärdstrappor som reaktion på klimatförändringen.

Till att börja med finns två huvudvägar att följa när man tar tag i frågorna.

(A) Man kan navigera från den utgångspunkt man har som en viss typ av aktör (politiker, samhällsplanerare, företagare). I så fall klickar man på sin aktörkategori i den vertikala navigationslisten.

eller

(B)
Man kan välja en länk som man intresserar sig för, i den horisontella navigationslisten. Du kanske inte tycker du hör till någon av aktörkategorierna, eller också kanske du bara söker allmän information om klimatförändringen, som:

Hur kommer olika sektorer att påverkas? Vilka är de två grundläggande typerna av politiska åtgärder: begränsning och anpassning? Vad är skillnaden mellan klimat och väder? eller Beror klimatförändringarna på naturliga omständigheter eller mänsklig påverkan (antropogena)?

På detta sätt leder BalticClimate Toolkit ett steg längre än de politiska åtgärder som hittills fokuserats på internationell och nationell nivå, eller på stora industriföretag. Detta Toolkit riktar sig till områden och aktörer i små och medelstora städer och lansbygdsområden i alla Östersjöregionens länder, för att vara ett stöd i deras utveckling.

Syftet med detta Toolkit är alltså att:

  • förbättra förståelsen av fenomenet
  • påvisa hur klimatförändringen kommer att påverka olika områden
  • informera om de väsentliga aspekterna på klimatförändring och uthållig utveckling
  • stödja kunskapsöverföring från global till lokal nivå, liksom mellan länder
  • öka förmågan att angripa frågan om klimatförändring på ett samarbetsinriktat, integrerat och uthålligt sätt
  • upptäcka och utveckla möjligheter och därigenom att
  • förstärka attraktionskraften och konkurrensförmågan hos små och medelstora städer och landsbygdsområden med omgivande regioner.

Vill du öka din egen kompetens direkt? I så fall är du välkommen att börja utforska BalticClimate Toolkit, pröva de olika verktygen och utveckla din egen handlingskraft!

Syftet med videorna till höger är att öka motivationen - om du inte ännu är helt övertygad. Klicka och ta del av hur olika aktörer hanterar klimatförändringen. Videorna (5-10 minuter långa) har spelats in i Östersjöregionens länder under 2010 och 2011.